Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti TOMAKO CZ s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1.
Pro nákup zboží od společnosti TOMAKO CZ s.r.o. platí následující všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“), které blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího, společnosti TOMAKO CZ s.r.o., IČO: 28140923, se sídlem Dobrá Voda u Českých Budějovic, Mládežnická 1/1948, PSČ 373 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložce 19931, a kupujícího. Tyto VOP se přiměřeně aplikují i na nákup zboží prostřednictvím telefonické nebe e-mailové objednávky.
Výše uvedené podmínky platí výhradně pro dodávky zboží v rámci České republiky. V případě dodávky zboží mimo území ČR budete vždy kontaktováni pracovníkem společnosti TOMAKO CZ s.r.o. s nabídkou ceny za dopravu a způsobu úhrady ceny za objednané zboží a služby. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a v případě spotřebitele také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoS)

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiná smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na straně jedné spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. V těchto VOP je dodavatel dále označen pouze jako „Prodávající“.
Spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím nebo službami.
Podnikatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání nakupuje. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží či užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím nebo službami.
Podnikatel a spotřebitel, jsou v těchto VOP dále označeni jen jako „Kupující“, případně jako „Kupující – spotřebitel“ a „Kupující – podnikatel“.
Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.tomakocz.cz. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.
Správce osobních údajů – každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. V těchto VOP je správce osobních údajů dále označen pouze jako „Prodávající“.
Zpracovatel osobních údajů – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.
Oznámení o doručení objednávky – vyrozumění, kterým Prodávající oznamuje Kupujícímu, že mu byla doručena konkrétní objednávka Kupujícího. Toto oznámení není přijetím objednávky Kupujícího Prodávajícím a nemá za následek uzavření kupní nebo jiné smlouvy.
Oznámení o přijetí objednávky – vyrozumění, kterým Prodávající oznamuje Kupujícímu, že přijal konkrétní objednávku Kupujícího. Toto oznámení je přijetím objednávky Kupujícího Prodávajícím a má za následek uzavření kupní nebo jiné smlouvy.
Zboží – je-li v těchto VOP používán pouze termín zboží, má se na mysli též služba nebo jiné plnění, které Prodávající nabízí Kupujícímu.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití

1.
Přístup na stránky www.tomakocz.cz, nebo přístup do některých aplikací na těchto internetových stránkách, může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených v těchto VOP.
Kupující – podnikatel bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem zboží nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení Prodávajícím dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, v platném znění, s nabídkou obdobného zboží nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení kliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu eshop@tomakocz.cz nebo TOMAKO CZ s.r.o., Mládežnická 1948/1, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající, jakožto správce osobních údajů, pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
2.
Kupující bere na vědomí, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty je Prodávající oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží tímto Kupující dává výslovně Prodávajícímu, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas.
3.
Kupující přijetím těchto VOP stvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedené Kupujícím v objednávce zboží jsou Prodávajícímu poskytnuty dobrovolně za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., v platném a účinném znění. Kupující - podnikatel dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu eshop@tomakocz.cz nebo TOMAKO CZ s.r.o., Mládežnická 1948/1, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic.
4.
Poskytnutí veškerých osobních údajů Prodávajícímu je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese Prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si subjekt osobních údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese eshop@tomakocz.cz nebo na adrese sídla Prodávajícího.
5.
Kupující bere na vědomí, že jeho e-mailová adresa a telefonní číslo, poskytnuté v souvislosti s nákupem zboží nebo služby, můžou být použity pro účely doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty s.p. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

1.
Návrhem na uzavření kupní nebo jiné smlouvy s Prodávajícím je odeslání objednávky Prodávajícímu. Kupní nebo jiná smlouva je uzavřena oznámením o přijetí objednávky Prodávajícím Kupujícímu, pokud v těchto VOP není dále stanoveno jinak.
2.
Kupující může zboží či služby prezentované na internetových stránkách www.tomakocz.cz objednávat u Prodávajícího prostřednictvím platné elektronické objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů a náležitostí označených v objednávkovém formuláři hvězdičkou. Předtím, než Kupující potvrdí objednávku učiněnou prostřednictvím e-shopu, má možnost celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat.
3.
Bez zbytečného odkladu poté, co Prodávající objednávku obdržel, oznámí Prodávající Kupujícímu, že mu byla objednávka doručena. Prodávající oznámí Kupujícímu přijetí nebo odmítnutí objednávky telefonicky anebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s oznámením o přijetí nebo odmítnutí objednávky Kupujícího bez zbytečného odkladu poté, co objednávku Kupujícího obdržel. Automaticky zasílané oznámení o doručení objednávky se nepovažuje za přijetí objednávky.
4.
Prodávající si vyhrazuje v určitých případech (splátkový prodej, atd.) právo vyžádat si od Kupujícího před odesláním oznámení o přijetí objednávky dodání příslušných podkladů. Na tuto skutečnost bude Kupující před odesláním objednávky předem upozorněn.

V. Cena a platba

1.
Ceny zboží a služeb uvedené na webových stránkách www.tomakocz.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH a veškerých dalších souvisejících poplatků a doby, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Náklady na dopravu jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Tomako CZ s.r.o.. V potvrzení objednávky obdržíte buď konkrétní cenu dopravného, nebo v případě objednání většího množství zboží či kombinace více produktů informaci o kontaktování pracovníkem fy TOMAKO CZ se sdělením ceny za dodání objednaného zboží.
2.
Sjednanou kupní cenou při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době odeslání objednávky zboží Kupujícím Prodávajícímu. Tato cena bude uvedena v objednávce, v e-mailu potvrzujícím doručení objednávky zboží a v oznámení o přijetí objednávky.
3.
Podmínkou poskytnutí zvýhodněné kupní ceny (slevy) v případě akční sady zboží prodávaného za zvýhodněnou cenu je společná koupě zboží (všech výrobků) v rámci akční sady určené Prodávajícím. Odstoupením od kupní smlouvy, byť části zboží zaniká nárok Kupujícího na zvýhodněnou kupní cenu zbylého zboží prodávaného v rámci akční sady.
4.
Prodávající vystaví Kupujícímu na veškeré zakoupené zboží nebo služby na základě konkrétní objednávky Kupujícího fakturu, která bude splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.
5.
Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně Kupujícímu dohodnutým způsobem již uhrazenou kupní cenu včetně již uhrazených poplatků za dopravu. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit u Kupujícího – podnikatele dobu 30 dní a u Kupujícího – spotřebitele 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

VI. Dodání zboží

1.
Dodací lhůta pro dodání zboží nebo služby je stanovena v katalogu zboží u jednotlivého zboží. Do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny.
2.
Dodací lhůta počíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku nebo při osobním odběru, běžet dnem následujícím po platném uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto VOP, tj. po odeslání oznámení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že Prodávající bude pro Kupujícího rezervovat zboží po dobu 5 dní od doručení oznámení o přijetí objednávky Kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Na tuto skutečnost bude Kupující v akceptaci objednávky (telefonicky nebo e-mailem) Prodávajícím upozorněn
3.
V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem z účtu, platbu kartou, začíná dodací lhůta běžet až ode dne, kdy byla kupní cena včetně poplatků za doručení a úhradu kupní ceny připsána na účet Prodávajícího.
4.
V případě, že objednané zboží není možné dodat v termínu uvedeném v katalogu zboží, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne zboží jiné, srovnatelné s původním. V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat autorizaci objednávky Kupujícího.
5.
Kupující - podnikatel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky s logem Prodávajícího na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a je přiložena v balíku.
6.
Kupujícímu - spotřebiteli je doporučen obdobný postup při převzetí zboží jak je uveden v odst. 5 tohoto článku, předejde tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.

VII. Odpovědnost za vady

1.
Není-li v katalogu zboží nebo služeb, na webových stránkách www.tomakocz.cz, popř. v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je doba pro uplatnění vad produktů všech značek pro Kupujícího – spotřebitele 24 měsíců a pro Kupujícího – podnikatele 6 měsíců.
2.
Doba pro uplatnění vad začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v opravě. V případě výměny zboží za nové začíná běžet nová doba.
3.
Odpovědnost za vady se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

VIII. Reklamační řád

1.
V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranil vadu věci, je-li to možné a dodání nové věci bez vad je vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud nelze vadu odstranit a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, má Kupující právo na dodání věci bez vad, pokud se vada týká jen součásti, má právo pouze na výměnu součásti. Pokud není dodání nové věci nebo výměny součásti možné, má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
2.
Kupující má následující práva z vadného plnění:
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující - spotřebitel sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující - spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující - spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu - spotřebitel, že vady neodstraní, může Kupující - spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující - spotřebitel své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. V případě Kupujícího – podnikatele určuje způsob vyřešení reklamace vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, Prodávající.
3.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující - spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující - spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu - spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující - spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující - spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího. V případě Kupujícího – podnikatele určuje způsob vyřešení reklamace u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy, Prodávající.
4.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující - spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující - spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující - spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy Kupujícímu – spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
5.
Reklamaci lze uplatnit odesláním na adresu TOMAKO CZ s.r.o., Mládežnická 1948/1, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic a označením "Reklamace", nebo v sídle společnosti TOMAKO CZ s.r.o. u příslušného reklamačního pracovníka po celou otevírací dobu.
6.
Reklamace se nevztahují na případy:
- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
- prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
- nese-li předložená faktura zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno ve faktuře.
- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
- vady způsobené vlivem živelných katastrof
- pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo Kupující vadu sám způsobil
7.
Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:
- že je zboží vadné, za tímto účelem Kupující předloží vadné zboží v prodejně anebo u servisního technika v servisu.
- že se vada vyskytla v době 24 měsíců od převzetí zboží u Kupujícího – spotřebitele; popř. u Kupujícího – podnikatele bezprostředně poté, co se vyskytla, ale nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zboží.
- Kupující prokáže, že koupil zboží od Prodávajícího (za tímto účelem Kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení zboží prokazující nákup reklamovaného zboží u společnosti nebo jiným věrohodným způsobem nákup reklamovaného zboží u společnosti TOMAKO CZ s.r.o. prokáže).
- v případě reklamace pneumatiky nesmí být výška dezénu reklamované pneumatiky v době uplatnění reklamace nižší o více jak 50 % hodnoty výšky dezénu nové pneumatiky v den její koupě
8.
Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.
9.
K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Prodávající doporučuje reklamované zboží předat v originálním obalu a kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, disket, CD, jiného případného příslušenství a podobně.
10.
Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
11.
Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
12.
Dojde-li k výměně vadného zboží za nové anebo byla-li vyměněna součástka zboží, začne běžet nová doba pro uplatnění vad k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Doba pro uplatnění vad se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží podle záznamu v opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze Prodávající či autorizovaný servis. V případě oprávněné reklamace má pouze Kupující- spotřebitel právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží pouze Kupujícímu- spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží ke Kupujícímu po vyřízení reklamace jsou hrazeny Prodávajícím.
13.
Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje Prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na prodávajícího prostřednictvím elektronické adresy eshop@tomakocz.cz nebo orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je povinnost prodávajícího poskytnout informace také v listinné podobě nebo na jiném nosiči dat. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

IX. Odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení Kupujícího – spotřebitele:
1.2
Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží
1.3
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný na webových stránkách www.tomakocz.cz, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
1.4
Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zboží zpět Prodávajícímu nebo jej Prodávajícímu předat na adrese TOMAKO CZ s.r.o., Mládežnická 1948/1, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese Spotřebitel.
1.5
Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného zboží nebo ode dne, kdy Spotřebitel prokázal, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve, vrátí Spotřebiteli všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.
1.6
Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2. Odstoupení Kupujícího – podnikatele od smlouvy
2.1.
Podnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených platným právním řádem.

3. Odstoupení Prodávajícího od smlouvy
3.1.
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že po uzavření smlouvy s Kupujícím dojde k podstatné změně okolností, za kterých byla smlouva uzavřena, zejména dojde ke změně kupní ceny, dodacích podmínek nebo se objednané zboží stane nedostupným nebo v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží v katalogu zboží. V případě, že Kupující již uhradil kupní cenu, byť částečně, je Prodávající povinen vyžádat si od Kupujícího informaci o tom, jakým způsobem si přeje vrátit uhrazenou částku a informace potřebné pro její vrácení a vrátit Kupujícímu již uhrazenou částku bez zbytečného odkladu poté, co od Kupujícího obdrží informace potřebné pro vrácení již uhrazené částky.

X. Závěrečná ustanovení

1.
Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách www.tomakocz.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. VOP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den objednávky.
2.
Odesláním objednávky Kupující akceptuje tyto VOP, na něž byl dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit, a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů pro zvolený způsob doručení zboží nebo dodání služby, platných v době učinění a odeslání objednávky.
3.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 10 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, na níže se vztahují tyto VOP, nebo v souvislosti s ní mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem je soudem příslušným pro řešení veškerých sporů věcně příslušný soud v Českých Budějovicích.
4.
Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.5.2020 a ruší předchozí znění VOP.